De Stichting en haar visie

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw is men op zoek gegaan naar een typisch Zeeuwse klipper, met als doel deze toe te voegen aan het Zeeuws maritiem erfgoed. Er werd via de radio een oproep gedaan of er nog ergens zo’n schip te koop lag. Na een aantal reacties kwam men bij de “Avontuur” terecht. Een grote Zeeuwse klipper, echter verbouwd tot motorschip, maar wel in goede staat.

Men besloot tot aankoop en in 1983 werd ze van de slopershamer gered door een tweetal Zeeuwen namelijk de heren Guus van Hecke en Rien van Boven, beiden uit Goes. De “Avontuur” werd ondergebracht in de Stichting Zeeuwse klipper “Avontuur”. De doelstelling van de Stichting is altijd geweest het restaureren en in de vaart houden van deze Zeeuwse tweemastklipper. Daarnaast de betekenis en de geschiedenis van de zeilende binnenvaart in het algemeen en de “Avontuur” in het bijzonder uit te dragen aan het publiek. Medio 2011 is de geschiedenis van de “Avontuur” dan ook in boekvorm uitgegeven.

De stichting hangt met enkele andere individuele schepen onder de ANBI paraplu van de stichting Traditioneel Varend Zeeland. Zo is het schip statutair permanent aan Zeeland verbonden. De “Avontuur” is daarmee van en voor Zeeland. Met minimale middelen en oneindig doorzettingsvermogen is het schip gaandeweg verbouwd tot zij haar oorspronkelijke uiterlijk had teruggekregen en benedendeks gastvrijheid kan bieden aan gasten voor dagtochten en overnachwFOTO2tingen. De Stichting is een vrijwilligersorganisatie bestaande uit zo’n 40 personen. Middels opbrengsten uit verhuur, sponsoring, fondsen en subsidies wordt getracht het schip verder te restaureren naar een zo authentiek mogelijke staat.

De zorg van de Stichting voor het erfgoed is door de tijd heen aan verandering onderhevig. Dat heeft te maken met ontwikkelingen in de rol van de overheid binnen onze samenleving, veranderingen in economie en voortgang in de technologie van communicatie en samenwerking.

Van bijzondere betekenis in de huidige tijd zijn de economische crisis, vergrijzing, versterkte mobiliteit, omstreden leefbaarheid en het streven naar veiligheid en duurzaamheid. Deze ontwikkelingen grijpen diep in op wat we tot het erfgoed rekenen, op de betekenis en functie van erfgoed en op de mogelijkheden het te behouden en te gebruiken.

Vanuit de doelstellingen van de Stichting verkennen wij de horizon en wordt de focus o.a. gelegd op cultuureducatie.  Hierbij is het van belang dat jongeren actief kunnen blijven of gaan deelnemen aan de Zeeuwse samenleving en kennis dragen van het verleden. Het past binnen de visie van de “Avontuur” om zich blijvend in te zetten voor het vergroten van de samenwerking met scholen en culturele instellingen en de verankering van die samenwerking in netwerken.

Cultureel erfgoed gaat thans verder, het gaat vooral om de samenhang daarin. De “Avontuur”, als Zeeuwse steenbonk, vormt daarin een onlosmakelijk onderdeel. Dit creëert een ‘verhaal’ dat onder andere bruikbaar is voor toerisme. Mensen voelen zich door het culturele erfgoed en haar verhalen verbonden met het verleden, met elkaar en ontlenen daaraan identiteit. Ze genieten van de schoonheid van de kunst en de omgeving waarin de “Avontuur” zich beweegt. De thuishaven van de “Avontuur” is Goes, op korte vaarafstand van het Nationale Park Oosterschelde. Hierdoor (ver)bindt de “Avontuur” cultuur en natuur met elkaar.

Het Bestuur van de Stichting Zeeuwse Klipper “Avontuur” staat thans voor een periode van heroriëntatie en het maken van scherpe keuzes waarin het genereren van voldoende (financiële) middelen essentieel is om de “Avontuur” als Erfgoed te behouden.  Deze omslag is noodzakelijk om in het volgende decennium te kunnen (blijven) genieten van deze Zeeuwse Klipper.